Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 € Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallat- tomien omis- tajien osuus Oma pääoma yhteensä
Osake- pää- oma Yli- kurssi- rahasto Muut rahastot Muunto- erot Voitto- varat Yh- teensä


Oma pääoma 1.1.2017 1 346 847 2 028 -8 510 14 857 10 568 116 10 684

Tilikauden tulos-15 583 -15 583 92 -15 492
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen


-1 185 95 -1 090
-1 090

Tilikauden laaja tulos yhteensä


-1 185 -15 488 -16 673 92 -16 581

Muut muutokset

-8
-173 -180 -11 -191

Oma pääoma yhteensä 31.12.2017 1 346 847 2 020 -9 695 -804 -6 286 197 -6 089

Lisätietoja on esitetty liitteessä 20. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot.

1 000 € Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräys- vallat- tomien omis- tajien osuus Oma pääoma yhteensä
Osake- pää- oma Yli- kurssi- rahasto Muut rahastot Muunto- erot Voitto- varat Yh- teensä


Oma pääoma 1.1.2016 1 346 847 2 033 -7 764 21 254 17 717 81 17 797

Tilikauden tulos-6 290 -6 290 34 -6 256
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen

-6 -746 -47 -799
-799

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-6 -746 -6 337 -7 089 34 -7 055

Muut muutokset-60 -60 2 -58

Oma pääoma yhteensä 31.12.2016 1 346 847 2 028 -8 510 14 857 10 568 116 10 684