9. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 € 2017 2016Rahoitustuotot
Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista korkojohdannaisista
58
Rahoitustuotot lainoista ja muista saamisista 233 75
Muut rahoitustuotot 16 19
Kurssivoitot lainoista ja muista saamisista sekä jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista 117 63
Saneerausohjelman perusteella tehdyt velkojen leikkaukset
6 636
Rahoitustuotot yhteensä 366 6 852Rahoituskulut
Arvonmuutokset käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista korkojohdannaisista -30
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista -674 292
Muut rahoituskulut -296 -1 958
Kurssitappiot lainoista ja muista saamisista sekä jaksotettuun hankintamenoon kirjattavista rahoitusveloista -1 904 -717
Rahoituskulut yhteensä -2 903 -2 384Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 538 4 468Espoon käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 15.11.2016 selvittäjä Jari Salmisen laatiman Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi. Maksuohjelman vahvistamisen myötä konserni kirjasi velkojen leikkauksista kertaluontoista positiivista tulosvaikutusta 6,6 milj. EUR vuonna 2016. Tarkat tiedot maksuohjelmasta löytyvät yrityssaneerausohjelman liitteestä 15, joka on julkaistu Tecnotree Oyj:n julkaisemassa pörssitiedotteessa 30.9.2016 otsikolla Saneerausohjelmaehdotus.


Rahoituserien valuuttakurssivoitot ja -tappiot koostuvat lähinnä emoyhtiön konserivelkojen kurssieroista. Liikevoiton yläpuolella oleviin eriin sisältyy valuuttakurssitappioita (netto) 1 252 tuhatta euroa vuonna 2017 (402 voittoa)


Vuoden 2016 muut rahoituskulut sisältävät 1 727 tuhatta euroa ylimääräisiä kuluja liittyen rahojen kotiuttamiseen normaalista poikkeavalla tavalla maasta, jossa keskuspankilla on pulaa ulkomaan valuutoista.