8. Tutkimus- ja kehittämismenot

1 000 € 2017 2016Tuloslaskelmaan kirjatut tilikauden tuotekehityskulut -5 973 -6 514Tuotekehityskulut suhteessa liikevaihtoon 10,8% 10,8%
Tuotekehityskulut suhteessa kokonaiskuluihin 9,4% 9,2%Taulukossa "Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut" on esitetty tuotekehityskulut suhteessa liikevaihtoon ja kokonaiskuluihin viiden vuoden ajalta.