6. Poistot ja arvonalentumiset

1 000 € 2017 2016
Poistot hyödykeryhmittäin:

Aineettomat hyödykkeet -134 -132
Konserniliikearvon arvonalennus -16 660
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet


Rakennukset -184 -264

Koneet ja kalusto -276 -398

Koneet ja kalusto rahoitusleasing -102 -101
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -17 355 -895