5. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

1 000 € 2017 2016Palkat ja palkkiot -21 272 -27 874
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt -1 125 -1 835
Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt (liite 21) -196 -199
Kulut muista pitkäaikaisista työsuhde-etuuksista (liite 23) -112 -375
Muut henkilösivukulut -2 467 -3 345
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut yhteensä *) -25 171 -33 629*) sisältävät kertaluonteisia kuluja 1,1 miljoonaa EUR (2,3)
Tiedot johdon työsuhde-etuuksista esitetään liitetiedossa 28.Henkilöstö keskimäärin

Suomi 79 108
Irlanti 8 37
Muu Eurooppa 1 1
Intia 514 617
Muu Itä- ja Kaakkois-Aasia 1 4
Lähi-itä 70 72
Etelä-Amerikka 55 57
Yhteensä 727 895


Kannustinjärjestelmä


Konsernilla ei ollut osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä voimassa tilikausilla 2016 - 2017