4. Materiaalit ja palvelut

1 000 € 2017 2016Ostot tilikauden aikana -1 280 -2 518
Vaihto-omaisuuden lisäys tai vähennys 409 340
Aineet, tavarat, tarvikkeet -871 -2 179
Ulkopuoliset palvelut -954 -2 518
Materiaalit ja palvelut yhteensä -1 824 -4 697Päättyneellä tilikaudella kirjattiin varaston muutosta 409 tuhatta euroa (-285).