3. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 € 2017 2016Vuokratuotot 76 79
Myyntivoitot aineellisista ja ainteettomista hyödykkeistä 133 82
Vahinkokorvaukset
108
Muut tuottoerät 4 1
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 213 270