2. Liikevaihto

1 000 € 2017 2016Tuotot valmistusasteen mukaisesti tuloutetuista projekteista (IAS 11) 11 311 19 667
Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista (IAS 18) 31 237 28 947
Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista (IAS 18) 13 777 11 060
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot -1 252 402
Liikevaihto yhteensä 55 075 60 075Tilauskanta liittyen osatuloutusprojekteihin 2 311 12 742
Tilauskanta liittyen tavara-, ylläpito- ja palvelutoimitussopimuksiin 23 928 12 112
Tilauskanta yhteensä 26 239 24 854Keskeneräiset osatuloutusprojektit:

Keskeneräisten osatuloutusprojektien kumulatiivinen tuloutus 9 495 15 050
Keskeneräisten osatuloutusprojektien kumulatiivinen laskutus 11 966 14 651
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset, keskeneräiset työt -2 471 399Keskeneräisten osatuloutusprojektien kertyneet toteutuneet menot 6 145 4 372Tilinpäätöshetkellä konsernilla ei ole asiakkaan pidättämiä myyntisaamisia. Konserni ei ole saanut ennakoita liittyen keskeneräisiin osatuloutusprojekteihin.