11. Osakekohtainen tulos

1 000 € 2017 2016Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla.


Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos (1 000 €) -15 583 -6 290
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana, osakeantioikaistu vertailukaudella (1 000 kpl) 122 628 122 628
Laimentamaton osakekohtainen tulos (€/osake) -0,13 -0,05Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeiksi muuntamisesta johtuva laimentava vaikutus. Konsernilla ei ollut laimentavia instrumentteja tilikaudella 2017 eikä 2016.