10. Tuloverot

1 000 € 2017 2016Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero -477 -413
Ulkomailla maksetut lähdeverot -811 -4 456
Lähdeverojaksotuksen muutos (liite 23) -3 876 4 278
Aikaisempien tilikausien verot -4 -11
Laskennallisten verosaamisten muutos (liite 15) -13 -33
Laskennallisten verovelkojen muutos (liite 15)

Osinkovero maksettu konsernin sisäisestä osingosta

Tuloverot yhteensä -4 980 -635


Verokantatäsmäytys


Tuloslaskelman verokulun ja konsernin emoyhtiön yhteisöverokannalla (2017 ja 2016: 20,0 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma on esitetty alla.


Tulos ennen veroja -10 511 -5 621Verot laskettuna kotimaan verokannalla 2 102 1 124
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat -990 3 981
Vähennyskelvottomat menot ja verovapaat tulot -1 391 -5 551
Lähdeverot -4 487 -178
Aikaisempien tilikausien verot -4 -11
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö -211
Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksessa vähentämättä jätetyistä tutkimus- ja kehittämismenoista

Laskennalliset verovelat ulkomaisen tytäryhtiön jakamattomista voittovaroista

Muut verohelpotukset

Verot tuloslaskelmassa -4 980 -635