1. Segmentti-informaatio

Tecnotree raportoi IFRS 8:n mukaisina toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Eurooppa & Amerikka (Eurooppa sekä Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) ja MEA & APAC (Lähi-itä ja Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinissa erillisinä. Tecnotreen IFRS 8:n mukainen ylin operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.


Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut, jotka ovat kohdistettavissa segmenteille, eli myynnin ja markkinoinnin, asiakaspalvelun ja -toimituksien sekä tuotekehityksen kulut. Tuotehallinnan ja hallinnon kuluja, poistoja sekä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta segmentteihin.


Toimintasegmentin tuloksena raportoidaan tulos, jossa liikevaihtoon on lisätty liiketoiminnan muut tuotot ja vähennetty ostokulut valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutoksella oikaistuna sekä sellaiset kulut jotka ovat kohdistettavissa segmenteille eli myynnin ja markkinoinnin, asiakaspalvelun ja –toimituksien sekä tuotekehityksen kulut. Muut segmentit -erä sisältävät poistot sekä tuotehallinnan ja hallinnon kuluja, jotka ovat luonteeltaan kiinteitä kuluja joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa segmenteille.Tecnotree ei kohdista raportoinnissaan varoja toimintasegmenteille.


Toimintasegmentit 2017

1 000 €
Eurooppa &
Amerikka
MEA &
APAC
Muut segmentit Konserni yhteensä


Liikevaihto (ulkoinen)
24 165 30 910
55 075


Segmentin tulos
4 452 3 777
8 229
Kohdistamattomat erät


-17 294 -17 294
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja *)


9 777
Kertaluonteiset kulut **)


-17 751
Liiketulos-7 974


Toimintasegmentit 2016
1 000 €
Eurooppa &
Amerikka
MEA &
APAC
Muut
segmentit
Konserni yhteensä


Liikevaihto (ulkoinen)
24 975 35 100
60 075


Segmentin tulos
-11 394 2 013
-9 381
Kohdistamattomat erät:


10 616 10 616
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja *)


1 235
Kertaluonteiset kulut **)


-11 325
Liiketulos-10 090


Suomalaisilta asiakkailta saadut tuotot oli 709 tuhatta euroa (839) ja yhteensä kaikista muista maista 54 366 tuhatta euroa (59 236). Suomessa sijaitsevat pitkäaikaiset varat olivat tilinpäätöshetkellä 1 528 tuhatta euroa (1 846) ja yhteensä muissa maissa 852 tuhatta euroa (18 688).


*) Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja = Oikaistu liiketulos


**) Konserniiikervon arvonalentumiskirjaus 16.660 tuhatta euroa ja henkilöstövähennyksistä aiheutuneita kertaluonteisia kuluja 1.091 tuhatta euroa.Tiedot merkittävimmistä asiakkaista


1 000 €
2017 2016


Liikevaihto % konsernin liikevaihdosta Liikevaihto % konsernin liikevaihdosta


Asiakas 1, toimintasegmentti: Eurooppa & Amerikka 25 328 46% 21 772 36%
Asiakas 2, toimintasegmentti: MEA & APAC 22 194 40% 23 864 40%