27. Vakuudet ja vastuusitoumukset, ehdolliset velat

1 000 € 2017 2016Omasta puolesta
Kiinteistökiinnitykset 4 400 4 400
Yrityskiinnitykset 45 336 45 336
Pantatut talletukset
1 221
Takaukset
474
Pantatut osatuloutusprojekteihin liittyvät myynti- ja siirtosaamiset *
5 982
Yhteensä 49 736 57 414Muut vastuut
Intian riidanalaiset tuloverovelat 3 062 3 988
Yhteensä 3 062 3 988


Lisäksi emoyhtiön omistamat Intian tytäryhtiöiden osakkeet on pantattu. Niiden kirjanpitoarvo emoyhtiössä on 7 418 tuhatta euroa.


Tuloveroja koskevaan riitaan liittyvän epävarmuuden vuoksi konserni ei ole kirjannut varausta.