25. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin

2017 Liite Käypään arvoon tulosvaikuttei-sesti kirjattavat rahoitusvarat/-velat Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat Tase-erien kirjanpitoarvot Käypä arvoLyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset 18
15 294
15 294 15 294
Rahavarat 19
2 293
2 293 2 293
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin

17 587
17 587 17 587Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Lyhytaikaiset korolliset velat 22

1 231 1 231 1 231
Ostovelat 23

4 234 4 234 4 234
Johdannaisvelat 23 128

128 128
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin
128
5 465 5 593 5 5932016 Liite Käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat rahoitusvarat/-velat
Lainat ja muut saamiset Jaksotettuun hankintamenoon kirjattavat rahoitusvelat Tase-erien kirjanpitoarvot Käypä arvoLyhytaikaiset rahoitusvarat

Myyntisaamiset 18
13 775
13 775 13 775
Rahavarat 19
3 503
3 503 3 503
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin

17 278
17 278 17 278Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Lyhytaikaiset korolliset velat 22

440 440 440
Ostovelat 23

4 917 4 917 4 917
Johdannaisvelat 23 314

314 314
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin
314
5 357 5 671 5 671


Korkojohdannaisten käyvät arvot määritetään käyttämällä vastapuolen markkinahintoja vastaavan pituisille sopimuksille. Lyhytaikaisten sijoitusten käyvät arvot määritetään vastapuolen hintanoteerausten perusteella. Muiden saamisten ja velkojen alkuperäinen kirjanpitoarvo vastaa niiden käypää arvoa, koska diskonttauksen vaikutus ei ole olennainen niiden maturiteetti huomioon ottaen.Käyvän arvon hierarkia


Erät, jotka arvostetaan käypään arvoon, tai joista esitetään tilinpäätöksessä käypä arvo, on luokiteltu käyttäen käypien arvojen hierarkiaa, joka kuvastaa arvoja määritettäessä käytettävien syöttötietojen merkittävyyttä. Käypien arvojen hierarkia sisältää tasot 1-3. Taso 1: Täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteeratut hinnat toimivilla maikkinoilla. Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan tai epäsuorasti. Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.


Kaikki käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat ja -velat kuuluvat käyvän arvon hierarkian tasoon 2. Päättyneen tilikauden aikana ei tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkian tasojen välillä.Johdannaisten kohde-etuuksien arvot
2017 2016
1 000 € Liite Kohde-etuuden arvo Käypä arvo Kohde-etuuden arvo Käypä arvoJohdannaisvelat
Valuuttajohdannaiset 23Korkojohdannaiset 23 10 121 128 11 588 314
Johdannaisvelat yhteensä 128 314