24. Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinnan periaatteet
Rahoitusriskien hallinnan tehtävänä on konsernin liiketoimintaan ja toimintaympäristöön vaikuttavien merkittäviempien rahoitusriskien tunnistaminen sekä niiden hallinta ja seuraaminen siten, että konsernin strategiset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin. Hallituksen tehtäviin kuuluu varmistaa, että yrityksellä on kattava ja riittävä sisäinen valvontajärjestelmä. Konsernin valuuttariskien suojautumispolitiikka on hallituksen hyväksymä ja sen käytännön toteutuksesta vastaa konsernin talousjohtaja. Konsernilla on tavoitteena minimoida rahoitusmarkkinoiden volatiliteetin vaikutukset tunnistetuista merkittävistä markkinariskeistä konsernin tulokseen. Tecnotree-konserni ei sovella IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa.
Rahoitusriskien hallinnan organisaatio
Rahoitusriskien hallintaprosessin tukena on konsernin johtoryhmä, joka käsittelee riskejä ja niiden hallintaa kokouksissaan säännöllisesti. Konsernin valuutta-, korko- ja maksuvalmiusriskien hallinnasta vastaa yhtiön talousjohto hallituksen määrittämien periaatteiden mukaisesti.
Pääomarakenteen hallinta
Tecnotreen pääomarakenteen hallinnan tavoite on varmistaa rahan riittävyys ja tukea yhtiön kasvutavoitteita. Rakenteen hallinnan tavoitteena on myös turvata konsernin toimintaedellytykset pääomamarkkinoilla kaikissa olosuhteissa toimialan volatiliteetista riippumatta. Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan omavaraisuusasteella (equity ratio), jota laskettaessa oma pääoma on jaettu taseen loppusumman ja saatujen ennakoiden erotuksella.
Yhtiön hallitus totesi elokuussa 2015 konsernin emoyhtiön Tecnotree Oyj:n oman pääoman menettämisen ja jätti asiaa koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin. Tilikauden 2017 lopussa emoyhtiön oma pääoma oli 3 067(1 204) tuhatta euroa negatiivinen ja konsernin oma pääpma oli 6 089 miljoonaa euroa negatiivinen (10 684 miljoonaa euroa positiivinen).
Omavaraisuusasteen osatekijät


1 000 € 2017 2016
Oma pääoma kauden lopussa -6 089 10 684
Taseen loppusumma31 847 59 763
Saadut ennakot


Taseen loppusumma vähennettynä saaduilla ennakoilla 31 847 59 763
Omavaraisuusaste (equity ratio) -19,1% 17,9%
Maksuvalmiusriski
Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla on tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi.
Tilinpäätöspäivänä konsernin rahavarat olivat 2 293 (3 503) tuhatta euroa.
Konsernin lyhytaikainen laina vuoden lopussa oli 166 tuhatta euroa. Maksuohjelman mukaan konsernilla oli rahoituslaitoksilta vakuusvelkoja 9 654 tuhatta euroa, yrityskiinnitysvelkoja 7 881 tuhatta euroa sekä tavallisia saneerausvelkoja 4 396 tuhatta euroa
Yhtiön kassavirtatilanne on jatkunut kriittisenä. Pitkäkestoisissa projekteissa syntyy tulouksen myötä saamisia, joiden laskutus ja maksut voivat tapahtua pitkällä viiveellä. Tämä viive lisää maksuihin liittyvää riskiä.
Kassavirta vaihtelee huomattavasti vuosineljänneksittäin, mikä kiristää vastaavasti rahatilannetta.
Maksuvalmiusriski 2017, Me Tase-arvo Rahavirta Erääntynyt 0 - 3 kk 3-12 kk 1-3 vuotta Yli 3 vuotta
Vakuudelliset saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 17 853 17 853
465 465 6 652 10 272
Lainojen korkomaksut 1 243 1 243
1 243


Ostovelat 5 498 5 498 2 946 640 333 1 579
Korottomat lainat 4 396 4 396

400 1 205 2 791
Johdannaisvelat 128 128

128

Yhteensä 29 118 29 118 2 946 2 348 1 326 9 436 13 063
Erääntyneistä ostoveloista 1,5 miljoonaa euroa oli enemmän kuin 90 päivää erääntyneitä.


Maksuvalmiusriski 2016, Me Tase-arvo Rahavirta Erääntynyt Alle 3 kk 3-12 kk 1-3 vuotta Yli 3 vuotta
Vakuudelliset saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 23 521 23 521
725 818 2 799 19 179
Lainojen korkomaksut
1 279
122 1 157

Ostovelat 7 340 7 340 4 447 468 222 2 202
Korottomat lainat 4 396 4 396

150 793 3 453
Johdannaisvelat 314 314
38 76 200
Yhteensä 35 571 36 850 4 447 5 800 2 424 5 995 22 631
Luottoriski
Luottoriski syntyy siitä mahdollisuudesta, että vastapuoli jättää sopimuksen mukaiset maksuvelvoitteensa täyttämättä. Vastapuolen luottokelpoisuus määrää riskin suuruuden. Rahoitusinstrumentteihin kohdistuva luottoriski on rahoitusvarojen kirjanpitoarvo, joka tilinpäätöshetkellä oli 17 587 tuhatta euroa (17 278). Yksityiskohtaisempi erittely rahoitusvaroista on esitetty liitetiedossa 25. Luottoriskin merkittävin yksittäinen erä on myyntisaamiset.
Talous- ja myyntitoiminnot seuraavat aktiivisesti asiakkaiden luottokelpoisuutta aiemman maksukäyttäytymisen perusteella sekä ulkoisista lähteistä saatavien raporttien avulla. Uusien asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen vahvistamista. Luoton myöntäminen uuusille asiakkaille tai korkean riskiluokituksen omaaviin maihin vaatii aina talousjohtajan hyväksynnän. Tecnotree ei ole järjestänyt asiakkailleen asiakasrahoitusta kolmansien osapuolten kanssa.
Tecnotreen merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan konsernia huomattavasti suurempia. Konsernin ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi sisältää riskejä. Kahden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 86 % vuonna 2017 (2016 vuonna 77 %) sekä myyntisaamisista 88 % tilikauden 2017 lopussa (2016 tilikauden lopussa 80 %). Kummankin asiakkaan emoyhtiöt ovat isoja listattuja yhtiöitä, joiden luottokelpoisuus on tarkistettu helmikuussa 2017 ollen tuolloin A3 sekä Baa3 Moody's yhtiön luokituksen mukaan. Tecnotreen asiakkaat ovat lisäksi pääosin kehittyvillä markkinoilla, josta seuraa lisäriskejä kuten valuutansiirtosäännökset ja -rajoitukset, valuuttakurssien vaihtelut, verotus sekä muut poliittiset ja taloudelliset haasteet.
Taloustoiminto seuraa rahoituslaitosten luottokelpoisuutta. Emoyhtiön vastapuolet on rajoitettu rahoituslaitoksiin, jotka mainitaan konsernin kassanhallintapolitiikassa. Intian tytäryhtiöllä on oma rahoitustoiminto, ja sen vastapuolet noudattavat samaa konsernin kassanhallintapolitiikkaa. Muiden tytäryhtiöiden rahavarat pidetään mahdollisimman alhaisella tasolla.
Myyntisaamisten ikäjakauma


1 000 € 2017 2016
Erääntymättömät myyntisaamiset 8 694 6 592
1-90 päivää erääntyneet myyntisaamiset 2 756 4 288
91-360 päivää erääntyneet myyntisaamiset 2 856 2 428
Yli 360 päivää 989 467
Yhteensä 15 294 13 775
Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä myyntisaatavia. Suurin osa Tecnotreen liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista useissa on poliittisia ja taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa viivästyy huomattavasti ja että Tecnotree joutuu kirjaamaan luottotappioita. Asiakkaiden maksukäyttäytymistä ja myyntisaamisia seurtaaan aktiivisesti ja uusien asiakkaiden osalta tehdään erilliset luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen vahvistamista. Tilikaudella on kirjattu uusia luottotappioita yli vuoden vanhoista myyntisaamisista 273 tuhatta euroa (64). Yllä olevassa myyntisaamisten ikäjakaumataulukossa näytetään nettomyyntisaamiset eli arvonalentumiskirjausten jälkeen.
Markkinariskit
Valuuttariski
Konserni altistuu toiminnassaan markkinariskien osalta lähinnä valuuttariskeille. Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti saamisille ja tilauskannalle. Tecnotree-konsernin esittämisvaluutta on euro, mutta merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta on Yhdysvaltain dollareissa. Konsernin avoin translaatioriski syntyy sijoituksista kuuteen ulkomaiseen tytäryhtiöön, Intiaan (Rupia, INR) Brasiliaan (Real, BRL), Argentiinaan (Peso, ARS), Malesiaan (Ringgit, MYR), Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (Dirham, AED) ja Nigeriaan (Naira, NGN).
Transaktioriski
Konsernin avoin valuuttapositio muodostuu valuuttamääräisistä myyntiin liittyvistä tase-eristä, rahavaroista, valuuttamääräisestä tilauskannasta ja valuuttamääräisistä osto- ja myyntisopimuksista.
Myyntisopimusten hyväksymispolitiikassa edellytetään, että sopimusvaluuttana käytetään euroa tai Yhdysvaltain dollaria. Myöskään sopimuksiin liittyviä saamisia ei saa sitoa muihin valuuttoihin. Myyntiyhtiöt, myydessään omaan maahansa, käyttävät laskutuksessaan paikallista valuuttaa. Jos myyntisopimuksissa käytettään muita valuuttoja kuin euroa, Yhdysvaltain dollaria tai myyntiyhtiön paikallista valuuttaa, vaaditaan siihen kirjallinen suostumus konsernin talousjohtajalta.
Vuoden 2017 ulkoisesta laskutuksesta 24 prosenttia oli euroina, 56 prosenttia Yhdysvaltain dollareina, 9 prosenttia Argentiinan Pesoina, 8 prosenttia Nigerian Nairoina, 0 prosenttia Brasilian Realeina, ja muut valuutat yhteensä 3 prosenttia. Avointen ARS, NGN ja BRL määräisten valuuttapositioiden osalta konserni ei ole tehnyt suojauksia. Syinä ovat mm. paikalliset valuuttasäännöstelyt ja suojausten korkeat kustannukset. BRL määräiset myynnit ja niihin liittyvärt kustannukset muodostavat riittävän operatiivisen suojauksen, jonka vuoksi suojausinstrumenttejä ei käytetä. Avoimen INR-valuuttaposition osalta konserni tekee tarvittaessa suojauksia. Tilinpäätöshetkellä voimassaolevia INR-valuuttapositioiden suojauksia ei ollut. Tecnotree-konserni ei suojaa muita ulkoisista transaktiopositioista syntyviä valuuttariskejä, koska ne eivät ole merkittäviä.
Sisäisistä transaktiopositioista voi myös syntyä valuuttariskejä. Intian tytäryhtiöllä on sisäisiä EUR-määräisiä saamisia, joista tilikaudella syntyi 148 tuhannen euron suuruiset valuuttakurssivoitot (2016:1 043 tuhatta euroa valuuttakurssitappioita) Intian Rupian kurssimuutosten johdosta. Myös emoyhtiön BRL-määräisistä sisäisistä veloista syntyi tilikaudella 7 tuhatta euroa valuuttakurssivoittoa (2016: 904 tuhatta valuuttakursitappiota). Nigerian sisäisistä saamisista syntyi tilikautena kurssitappiota 437 tuhatta euroa ja Middle-Eastin sisäisistä saamisista 640 tuhatta euroa kurssitappiota. Sisäiset transaktiopositiot eivät ole suojattu.
Kaikista suojaustoimenpiteistä vastaa konsernin talousosasto, joka arvioi suojaustarvetta kuukausittain. Suojaustoimenpiteistä ja suojauspositiosta raportoidaan tarkastusvaliokunnalle.
Yhtiö suojaa kassavirtaan liittyvää USD valuuttapositiotaan rullaavasti enintään 12 kuukauden ajanjaksolta maksimisssaan 100 prosenttia nettovaluuttapositiostaan. Suojausinstrumentteinä käytetään valuuttatermiinejä ja -optioita. Tilinpäätöshetkellä suojausaste oli 0 prosenttia (0 %).
Yhtiön saamat USD määräiset rahasuoritukset vaihdetaan pääosin euroiksi. Osa rahavaroista pidetään kuitenkin USD valuutassa tulevia dollarimääräisiä maksuja varten.
Herkkyysanalyysi markkinariskeille


Emoyrityksen toimintavaluutta on euro. Ulkomaan rahan määräiset varat ja velat muutettuna euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ovat seuraavat:2017 2016 2017 2016
1 000 € Liite INR INR USD USD
Lyhytaikaiset nettovarat
Myyntisaamiset ja muut saamiset 18 9 440 4 532 3 213 7 193
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset 18

1 927 9 745
Rahavarat 19

317 2 098
Ostovelat ja muut velat 23 -121 -121 -397 -2 851
Lyhytaikaiset nettovarat yhteensä 9 319 4 411 5 059 16 184
Herkkyysanalyysissa on esitetty Intian Rupian (INR) sekä Yhdysvaltain dollarin (USD) heikkeneminen ja vahvistuminen euroon verrattuna, kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Muutosprosentti edustaa kyseiselle valuutalle mahdollista volatiliteettia edellisten 12 kuukauden aikana. Suoraa vaikutusta omaan pääomaan ei ole, koska suojauslaskentaa ei sovelleta.
1 000 € 2017 2016
Muutosprosentti, INR -10% +10% -10% +10%
Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen 641 -641 280 -280
Muutosprosentti, USD -10% +10% -10% +10%
Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen -460 562 -1 471 1 798
Translaatioriski
Tecnotree Intia ja sen tytäryhtiöt on yhdistetty Tecnotree-konserniin 6.5.2009 alkaen, ja konsernii on siten altistunut riskeille, jotka syntyvät kun INR-määräiset sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toimintavaluuttaan, joka on euro. Avoin translaatioriski Intian alakonsernin osalta tilinpäätöspäivänä oli 20 512 tuhatta euroa (21 948). Tätä nettosijoitusta ei ole suojattu, johtuen lähinnä paikallisesta valuuttasäännöstelystä ja suojausten korkeista kustannuksista. Translaatioriskiherkkyyttä analysoitiin laskemalla Intian Rupian kymmenen prosentin vahvistuminen ja heikkeneminen euroon verrattuna, kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina.2017 2016
1 000 € INR INR INR INR
Muutosprosentti -10% +10% -10% +10%
Vaikutus verojen jälkeiseen tulokseen 2 569 -3 140 2 653 -3 242
Vaikutus omaan pääomaan -1 865 2 279 -1 995 2 439
Tilikauden 2017 aikana Intian Rupia heikkeni euroon verrattuna 7 prosenttia, EUR/INR kurssi ollessa 2017 lopussa 76,6055 ja 2016 lopussa 71.5935. Intian muuntoero omassa pääomassa oli 1,595 tuhatta euroa negatiivinen.
Muihin tytäryhtiöihin tehdyistä nettosijoituksista ei muodostu merkittävää translaatioriskiä, joten niitä ei ole suojattu eikä herkkyysanalyysiä tehty. Tilikauden 2017 aikana Brasilian Real (BRL) ja Argentiinan Peso (ARS) kuitenkin muuttuivat euroon nähden poikkeuksellisen paljon. EUR/BRL kurssi vahvistui 8 prosenttia ollessa 2017 lopussa 3,9729 ja 2016 lopussa 4,4305, mikä aiheutti 283 tuhannen euron suuruisen positiivisen muuntoeron konsernin omaan pääomaan. EUR/ARS kurssi heikkeni 34 prosenttia ollen 2017 lopussa 22,339 ja 2016 lopussa 16,6814, mikä aiheutti 206 tuhannen euron suuruisen negatiivisen muuntoeron konsernin omaan pääomaan. Brasilian tytäryhtiön osalta avoin translaatioriski tilikauden lopussa oli -1 798 tuhatta euroa (-2 089) ja Argentiinan tytäryhtiön osalta 736 tuhatta euroa (789).
Malesian tytäryhtiön osalta avoin translaatioriski tilikauden lopussa oli 114 tuhatta euroa (133), Nigerian tytäryhtiön osalta -943 tuhatta euroa (-280) sekä vastaavasti Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa olevan tytäryhtiön osalta -1 413 tuhatta euroa (-403). Näistä tytäryhtiöistä valuuttakurssien muutosten takia syntyvä muuntoero omassa pääomassa oli 295 tuhatta euroa (6).
Korkoriski
Konsernin korkoriskin hallinnan painopisteet kohdistuvat pankkilainojen korkoriskin hallintaan ja likvidien varojen optimaaliseen hallintaan tuottavasti ja turvaavasti.
Tilikauden lopussa yhtiöllä oli korollisia lainoja rahoituslaitoksilta 17,8 miljoonaa euroa (23,9), joista 17,6 miljoonaa euroa (23,5) oli saneerauksen maksuohjelman mukaista lainaa ja 0,2 miljoonaa euroa (0,4) muuta lyhytaikaista lainaa.
Korkoriskiherkkyyttä analysoitiin laskemalla yhden prosenttiyksikön korkomuutoksen vaikutus vuositasolla, kun otetaan mukaan konsernin merkittävimmät korkoinstrumentit yhteensä velkaa 15 408 tuhatta euroa (20 418). Tilinpäätöshetkellä korkojen yhden prosenttiyksikön nousu / lasku olisi pienentänyt / kasvattanut tulosta verojen jälkeen -96 / 96 tuhatta euroa (-109 / 109). Koron muutoksilla ei olisi ollut suoraa vaikutusta omaan pääomaan. Herkkyysanalyysissä on esitetty korkojen nousun tai laskun vaikutus kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina.
Hintariski
Konserni ei omista pääoma- tai muita rahoitusinstrumentteja joiden arvot on sidottu muihin markkinahintoihin kuin korkoihin tai valuuttakursseihin.