21. Eläkevelvoitteet

Konsernilla on yksi etuuspohjainen eläkejärjestely Intiassa, johon kuuluu Intian tytäryhtiön koko henkilökunta. Eläkejärjestely muodostuu henkilöstön lakisääteisistä etuuksista työsuhteen päättyessä, ja etuuden suuruus määritetään loppupalkan ja työssäolovuosien perusteella.1 000 € 2017 2016Taseeseen merkitty eläkevelka määräytyy seuraavasti:
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 859 988
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo (-)
-58
Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa 859 930Taseen muutosten täsmäytyslaskelma

Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa kauden alussa 930 735
Tuloslaskelmaan kirjattu eläkekulu 196 199
Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -105 59
Valuuttakurssierot -163 -63
Nettovelka (+) / nettosaaminen (-) taseessa kauden lopussa 859 930Tuloslaskelman etuuspohjainen eläkekulu määräytyy seuraavasti:
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 136 146
Korkotuotot (-) ja -menot (+) netto 60 53
Tuloslaskelmaan kirjattu eläkekulu (liite 5) 196 199Velvoitteen nykyarvon muutokset:
Velvoite tilikauden alussa 988 877
Kauden työsuoritukseen perustuva meno 136 146
Korkokulu 55 65
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

Väestötilastollisten oletusten muutoksista johtuva voitto (-) / tappio (+)

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot (-) / tappiot (+) -6 61
Kokemusperusteiset voitot (-) / tappiot (+) -97 5
Valuuttakurssierot -65 5
Järjestelystä maksetut etuudet (-) -147 -172
Velvoite tilikauden lopussa 865 988Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvän arvon muutokset:
Järjestelyyn kuuluvat varat tilikauden alussa 57 142
Korkotuotto 4 11
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkotuottoon sisältyviä eriä (+/-) -3 5
Valuuttakurssierot -4 1
Maksusuoritukset työnantajalta (+) 92 70
Järjestelystä maksetut etuudet (-) -147 -172
Järjestelyyn kuuluvat varat tilikauden lopussa
57
2017 2016Käytetyt vakuutusmatemaattiset olettamukset tilinpäätöspäivänä % %
Diskonttauskorko 6,9 6,6
Tuleva palkankorotusolettamus, ensimmäinen vuosi 8,0 8,0
Tuleva palkankorotusolettamus, myöhemmin 8,0 8,0Oletettu normaali eläkeikä on 60 vuotta. Henkilökunnan vaihtuvuuden oletetaan laskevan tasaisesti iän myötä, ollessa 1 % yli 55-vuotiailla ja 15 % alle 30-vuotiailla. Kuolevuutta koskevat oletukset tehdään aktuaarin ohjeistusten mukaan ja ne perustuvat tilastoihin ja kokemukseen.


Järjestelyihin kuuluvista varoista ei ole saatavissa tietoa, koska ne on yhteisesti sijoitettu vakuutusyhtiöllä.
Herkkyysanalyysi


Alla olevan herkkyysanalyysin vaikutukset on laskettu niin, että oletuksen muutoksen vaikutusta laskettaessa on kaikkien muiden oletusten oletettu pysyvän ennallaan.


2017
Diskonttauskoron muutos, prosenttiyksikköä + 1% - 1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € -26 16Tulevan palkankorotusolettamuksen muutos, prosenttiyksikköä + 1% - 1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € 15 -25


2016
Diskonttauskoron muutos, prosenttiyksikköä + 1% - 1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € -43 47Tulevan palkankorotusolettamuksen muutos, prosenttiyksikköä + 1% - 1%
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen, 1 000 € 36 33