20. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

1 000 € Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
(1 000 kpl)
Osake-
pääoma
Ylikurssi-rahasto Muut rahastot Muuntoerorahasto Yhteensä
1.1.2016 122 628 1 346 847 2 028 -7 764 -3 543
Tappion kattaminen

Muutokset-746 -746
31.12.2016 122 628 1 346 847 2 028 -8 510 -4 289
Tappion kattaminen

Muutokset


-8 -1 185 -1 193
31.12.2017 122 628 1 346 847 2 020 -9 695 -5 482Tecnotree Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden lukumäärä on 122 628 tuhatta (122 628). Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.


Yhtiön hallitus totesi elokuussa 2015 konsernin emoyhtiön Tecnotree Oyj:n oman pääoman menettämisen ja jätti asiaa koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin. Tilikauden lopussa emoyhtiön oma pääoma oli 3 067 tuhatta euroa negatiivinen (1 204) tuhatta euroa negatiivinen).


Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Espoon käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 15.11.2016 Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi. Tämän päätöksen myötä Tecnotree Oyj:n saneerausmenettely lakkasi.


Oman pääoman rahastojen kuvaukset


Ylikurssirahasto

Niissä tapauksissa, joissa optio-oikeuksista on päätetty vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734) aikana, optioihin perustuvista osakemerkinnöistä saadut rahasuoritukset on kirjattu osakepääomaan ja ylikurssirahastoon järjestelyn ehtojen mukaisesti, transaktiokuluilla vähennettynä.


Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisälsi muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitty osakepääomaan. Uuden osakeyhtiölain (21.7.2006/624) voimaantulon jälkeen (1.9.2006) päätettyjen optio-ohjelmien perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut merkittiin kokonaisuudessaan SVOP-rahastoon. SVOP-rahasto on käytetty kokonaan tappion kattamiseen.


Muut rahastot

Muut rahastot sisältää vuonna 2009 annettujen uusien osakkeiden käyvän arvon ja merkintähinnan erotuksen, sekä Argentiinan vararahaston.


Muuntoerot

Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.


Osinko ja tuloksen käsittely

Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 1 863 tuhatta euroa, jätetään omaan pääomaan.


Vuonna 2017 ei myöskään jaettu osinkoa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta, vaan yhtiökokouksen päätöksellä emoyhtiön kertynyt voitto, 1 816 tuhatta euroa, jätettiin omaan pääomaan.