18. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset

1 000 € 2017 2016Osatuloutusprojekteihin liittyvät myyntisaamiset 4 691 8 112
Muut myyntisaamiset 10 603 5 663
Myyntisaamiset yhteensä 15 294 13 775Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset, keskeneräiset työt -2 471 399
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset, valmistuneet työt 2 026 8 356
Muut toimitussopimuksiin perustuvat siirtosaamiset 5 105 4 377
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset yhteensä 4 660 13 131Lyhytaikaiset muut siirtosaamiset 2 460 2 449
Lyhytaikaiset muut saamiset 469 1 417
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset yhteensä 22 882 30 773Suuri osa myyntisaamisista on kahdelta merkittävältä asiakkaalta, jotka esitetty liitetiedossa 1 sekä luottoriskikappaleessa liitetiedossa 24. Tilikaudella kirjatut arvonalentumistappiot myyntisaamisista sekä osatuloutusprojekteihin liittyvistä siirtosaamisista on esitetty liitetiedossa 7.


Osatuloutusprojekteihin liittyvistä siirtosaamisista 0 tuhatta euroa (5 982) liittyvät sellaisiin pitkäaikaisiin projekteihin, joiden kokonaistulot on pantattu käyttöpääomarahoituksen vakuutena.


Saamisten käyvät arvot on esitetty liitetiedossa 25.


1 000 € 2017 2016Lyhytaikaisten muiden siirtosaamisten olennaiset erät:
Arvonlisäverosaamiset 58 41
Palveluverosaamiset Intiassa (Service Tax) 552 790
Ennakkomaksut 553 518
Muut siirtosaamiset 1 297 1 100
Siirtosaamiset yhteensä 2 460 2 449