13. Liikearvon arvonalentumistestaus

Liikearvon alaskirjaus


Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä tehdyn liikearvon arvonalentumistestauksen tuloksena Tecnotree päätti kirjata alas konsernin taseessa olevan 16,7 miljoonan euron liikearvon, joka esitetään tuloslaskelman rivillä poistot ja arvonalentumiset. Liikearvo oli allokoitu rahavirtaa tuottaville yksiköille Lähi-Itä ja Afrikka sekä Amerikka. Alaskirjaus tehtiin nyt, koska liiketoiminnan kehitys ei ole vastannut odotuksia. Lisäksi rahoitusjärjestelyjen viivästyminen on osaltaan vaikeuttanut liiketoiminnan kasvattamista.


Valtaosa liikearvosta syntyi vuonna 2009 Lifetree-yhtiön hankinnasta. Arvonalentumistestausta varten liikearvo kohdistettiin alueellisille rahavirtaa tuottaville yksiköille jotka ovat Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue sekä Amerikka. Vuoden 2012 liikearvon arvonalentumistappioiden kirjaamisen jälkeen Euroopan ja APACin alueille ei kohdistu enää lainkaan liikearvoa. Vuoden 2017 liikearvon alaskirjauksen jälkeen konsernissa ei ole enää liikearvoa.


1 000 € Eurooppa Lähi-Itä ja Afrikka Aasia ja tyynenmeren alue Amerikka Yhteensä


Liikearvo 31.12.2017
0
0 0
Liikearvo 31.12.2016
12 977
4 635 17 612


Arvonalentumistestaus


Liikearvon arvonalentumistestaus suoritetaan vähintään vuosittain ja aina silloin, kun todetaan viitteitä liikearvon tai jonkun muun omaisuuserän arvonalentumisesta. Liikearvon arvonalentumistestauksessa kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuen. Rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin ennusteisiin myynnin ja kustannusten kehittymisestä, jotka kattavat viiden vuoden ajanjakson. Keskeiset muuttujat rahavirtojen määrittelyssä ovat seuraavat:Lähi-Itä ja Afrikka Amerikka Lähi-Itä ja
Afrikka
Amerikka


2017 2017 2016 2016


Diskonttauskorko (WACC), verojen jälkeen 11,0% 10,5% 11,8% 12,4%
Diskonttauskorko (WACC), ennen veroja 14,2% 13,6% 14,8% 15,4%
Ennustejakson 2018 - 2022 (2017 - 2021) oikaistu liiketulos suhteessa liikevaihtoon, prosenttia 4,7 % - 9,6 % 4,3 % - 5,8 % 5,2 % - 11,5 % 10,5 % - 12,7 %
Ennustejakson 2018 - 2022 (2017 - 2021) oikaistu liiketulos, miljoonaa euroa 1,4 - 2,8 0,8 - 1,1 2,2 - 4,4 2,4 - 2,7
Jäännösarvovuoden kapitalisointitekijässä käytetty kasvuoletus 2,0 %- 2,5 % 1,0 % - 2,5 % 2,5% 2,3%
Diskonttauskorko: Laskelmissa käytetty diskonttauskorko on määritetty keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen (WACC, weighted average cost of capital) avulla. Diskonttauskoron nousu edelliseen vuoteen verrattuna johtuu erityisesti markkinariskipreemioiden muutoksesta.


Oikaistu liiketulos: Oikaistu liiketulos perustuu hallituksen hyväksymiin 2018 budjettiin (2016: 2017 budjettiin) ja ennusteisiin vuosilta 2019 - 2022 (2016: vuosilta 2018 - 2021). Ennustejakson aikana konsernin oikaistu liiketulos suhteessa liikevaihtoon ennakoidan olevan 3,0 - 6,5 prosentin tasolla ollen 1,6 - 3,4 miljoonaa euroa (2016: 7,1 - 10,5 prosentin tasolla ollen 5,2 - 6,9 miljoonaa euroa)


Ennustekauden jälkeiset kassavirrat (jäännösarvo): Johto arvioi näiden muuttujien kehitystä perustuen sekä sisäisiin että ulkoisiin näkemyksiin toimialan historiasta ja tulevaisuudesta.