12. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2017

1 000 € Liikearvo Tuote-kehittämis-menot Muut aineettomat hyödykkeet Yhteensä


Hankintameno 1.1. 18 541 14 406 7 501 40 448
Kurssierot -1 013
-344 -1 357
Lisäykset

42 42
Vähennykset

-65 -65
Hankintameno 31.12. 17 528 14 406 7 134 39 068

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -929 -14 406 -7 075 -22 411
Kurssierot 61
333 394
Vähennysten kertyneet poistotLiikearvon arvonalennus
-16 660

-16 660
Tilikauden poistot

-129 -129
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -17 528 -14 406 -6 871 -38 805


Kirjanpitoarvo 31.12.2017

263 263
Aineettomat hyödykkeet 2016
1 000 € Liikearvo Tuote-
kehittämis-
menot
Muut
aineettomat hyödykkeet
Yhteensä


Hankintameno 1.1. 18 449 14 406 7 553 40 408
Kurssierot 92
37 129
Lisäykset

16 16
Vähennykset


-105 -105
Hankintameno 31.12. 18 541 14 406 7 501 40 448

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -924 -14 406 -6 905 -22 235
Kurssierot -6
-39 -44
Vähennysten kertyneet poistot
Tilikauden poistot


-132 -132
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -929 -14 406 -7 075 -22 411


Kirjanpitoarvo 31.12.2016 17 612
426 18 038