Konsernin tase

1 000 € Liite
31.12.2017 31.12.2016

Varat


Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 12, 13
17 612
Muut aineettomat hyödykkeet 12
263 426
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 14
2 061 2 497
Laskennalliset verosaamiset 15
589 568
Pitkäaikaiset saamiset 16
670 1 262
Pitkäaikaiset varat yhteensä

3 584 22 364

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 17
460 869
Myyntisaamiset ja muut saamiset 18
22 882 30 773
Tuloverosaamiset

2 628 2 253
Rahavarat 19
2 293 3 503
Lyhytaikaiset varat yhteensä

28 264 37 399

Varat yhteensä

31 847 59 763


Oma pääoma ja velat


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma

1 346 1 346
Ylikurssirahasto

847 847
Muuntoerot

-9 695 -8 510
Muut rahastot

2 020 2 028
Kertyneet voittovarat

-804 14 857
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 20
-6 285 10 568
Määräysvallattomien omistajien osuus

197 116
Oma pääoma yhteensä

-6 089 10 684

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset velat 22
16 968 23 956
Pitkäaikaiset korottomat velat 23
6 393 7 902
Eläkevelvoitteet 21
859 930
Pitkäaikaiset velat yhteensä

24 220 32 789

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 22
1 231 440
Ostovelat, varaukset ja muut velat 23
11 634 15 031
Tuloverovelat

851 819
Lyhytaikaiset velat yhteensä

13 716 16 290

Oma pääoma ja velat yhteensä

31 847 59 763