Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 € Liite 31.12.2017 31.12.2016

Liiketoiminnan rahavirrat


Tilikauden tulos
-15 492 -6 256
Oikaisut tilikauden tulokseen:Poistot ja arvonalentumiset
696 895

Liikearvon alentuminen
16 660

Työsuhde-etuudet
468 195

Saamisten arvonalentumiset 7 839 11 143

Realisoitumattomat kurssierot
2 259 -1 115

Muut rahoitustuotot ja -kulut
751 -5 212

Tuloverot
4 980 635

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot
36 -77
Käyttöpääoman muutokset:Myynti- ja muiden saamisten muutos
2 756 452

Vaihto-omaisuuden muutos
409 -340

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
-4 113 3 404
Maksetut korot
-51 -27
Saadut korot ja osingot
249 125
Maksetut verot
-5 430 -5 017
Liiketoiminnan nettorahavirta
5 016 -1 194

Investointien rahavirrat


Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
-129 -16
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
-119 -281
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden luovutustulot
32 588
Luovutustulot muista sijoituksista


Investointien nettorahavirta
-217 292

Rahoituksen rahavirrat


Lainojen nostot
131 2 140
Lainojen takaisinmaksut
-6 254 -1 740
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut ja korot
-72
Muutokset pantatuissa rahavaroissa
1 036 -215
Muut rahoituskulut
-534 -2 240
Rahoituksen nettorahavirta
-5 694 -2 054
Rahavarojen muutos
-895 -2 957
Rahavarat tilikauden alussa
3 503 6 433
Valuuttakurssien muutosten vaikutus
-316 27
Rahavarat tilikauden lopussa 19 2 293 3 503