8. Tuloverot

1 000 € 2017 2016Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -4 -8
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta
-3
Ulkomailla maksetut lähdeverot -3 876 -3 783
Lähdeverojaksotuksen muutos 153 4 278
Tuloverot yhteensä -3 726 484Yhtiö on verotuksessaan jättänyt vähentämättä tutkimus- ja kehitysmenoja tuhatta euroa 71 267 (76 971), jotka yhtiö voi vähentää vapaasti valittavina summina määräämättömän ajanjakson kuluessa. Vuosien 2016 ja 2017 lopussa yhtiöllä ei ole enää vahvistettuja tappioita Suomessa. Muut väliaikaiset vähennyskelpoiset verot ovat 2 374 tuhatta euroa (2 322). Näistä ei ole kirjattu laskennallista verosaamista niiden hyödyntämiseen liittyvän epävarmuuden takia.