6. Liiketoiminnan muut kulut

 

1 000 € 2017 2016Alihankinta -1 620 -2 282
Toimistohallintoon liittyvät kulut -2 539 -2 256
Matkakulut -1 033 -1 367
Agenttipalkkiot -603 -114
Saamisten arvonalentumiset -1 040 -11 223
Vuokrakulut -826 -1 048
Ostetut ammatilliset palvelut -1 351 -2 036
Markkinointikulut -316 -476
Konsernin sisäiset liiketoiminnan muut kulut -23 372 -23 572
Muut kulut
-70
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -32 699 -44 442Arvonalentumistappioita myyntisaamisista on kirjattu yhteensä 474 tuhatta euroa (96) sekä osatuloutusprojekteihin liittyvistä siirtosaamisista yhteensä 566 tuhatta euroa (11 223).


Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastus KPMG Oy Ab -144 -98
Veroneuvonta KPMG Oy Ab -2 -19
Muut palvelut KPMG Oy Ab -7 -12
Muut palvelut muut
-15
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä -152 -143