5. Poistot

1 000 € 2017 2016
Poistot hyödykeryhmittäin
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet -39 -46
Aineelliset hyödykkeet

Rakennukset -184 -220

Koneet ja kalusto -95 -144
Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä -318 -411