3. Materiaalit ja palvelut

1 000 € 2017 2016Ostot tilikauden aikana -1 066 -2 502
Varastojen muutos 195 340
Aineet, tavarat, tarvikkeet -871 -2 162Ulkopuoliset palvelut -28 -32
Materiaalit ja palvelut yhteensä -899 -2 194