Emoyhtiön tuloslaskelma

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
Liikevaihto 1 47 136 46 977
Liiketoiminnan muut tuotot 2 208 278
Materiaalit ja palvelut 3 -899 -2 194
Henkilöstökulut 4 -9 655 -14 094
Poistot ja arvonalentumiset 5 -318 -411
Liiketoiminnan muut kulut 6 -32 699 -44 442
Liikevoitto/(tappio)
3 773 -13 887
Rahoitustuotot ja -kulut 7 -1 909 15 219
Voitto/(tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
1 864 1 332
Tuloverot 8 -3 726 484
Tilikauden voitto/(tappio)
-1 863 1 816