9. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2017


1 000 €
Aineettomat
oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä
Hankintameno 1.1. 6 146 275 6 422
Lisäykset


Hankintameno 31.12. 6 146 275 6 422Kertyneet poistot 1.1. -5 875 -275 -6 150
Tilikauden poisto -39
-39
Kertyneet poistot 31.12. -5 914 -275 -6 189
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 233
233
Aineettomat hyödykkeet 2016

1 000 €
Aineettomat
oikeudet
Muut
pitkävaikutteiset
menot
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 6 146 275 6 422
Lisäykset


Hankintameno 31.12. 6 146 275 6 422Kertyneet poistot 1.1. -5 829 -275 -6 104
Tilikauden poisto -46
-46
Kertyneet poistot 31.12. -5 875 -275 -6 150
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 271
271