18. Pitkä- ja lyhytaikainen vieraspääoma

1 000 € 2017 2016Pitkäaikainen vieras pääoma
Saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 16 606 23 521
Lainat samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä 289 425
Saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korottomat 3 996 4 396
Muut saneerausvelat, korottomat 1 556 2 423
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 301 404
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 22 748 31 170Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 1 096 400
Ostovelat 3 331 2 851
Siirtovelat 4 317 6 296
Muut velat 1 192 174
Yhteensä 9 935 9 721Lyhytaikaiset velat samaan konserniin kuuluville yrityksille
Konserniostovelat 8 503 5 352
Muut konsernisiirtovelat 1 348 6
Yhteensä 9 851 5 358Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 19 786 15 079Siirtovelkojen olennaiset erät
Muut jaksotetut henkilöstökulut 1 300 1 594
Lähdeverojaksotus (liite 8) 1 050 1 203
Jaksotetut korkokulut 415 794
Jaksotetut agenttipalkkiot 326 574
Korkosuojausten arvostus 128 314
Asiakasprojekteihin liittyvät muut jaksotukset 288 1 250
Muut siirtovelat 810 567
Yhteensä 4 317 6 296Tilikauden lopussa yhtiöllä oli saneerauksen maksuohjelmaan liittyen 16,6 miljoonaa euroa pitkäaikaista korollista velkaa rahoituslaitoksille (23,5), sekä 1,1 miljoonaan euroa lyhytaikaista korollista (0,4) velkaa rahoituslaitoksille. Saneerausohjelman mukaiset maksut erääntyvät puolivuosittain kesä- ja joulukuun lopussa.


Saneerausohjelman mukaiset maksut erääntyvät puolivuosittain kesä- ja joulukuun lopussa. Maksuohjelman mukaan viimeiset erät maksetaan kesäkuussa 2025. Tarkat tiedot maksuohjelmasta löytyvät yrityssaneerausohjelman liitteestä 15, joka on julkaistu Tecnotree Oyj:n julkaisemassa pörssitiedotteessa 30.9.2016 otsikolla Saneerausohjelmaehdotus.


Ylläoleviin velkoihin sisältyy sanneerausvelkoja seuraavasti:1 000 € 2017 2016Ostovelkoihin sisältyvät saneerausvelat 1 889 2 423
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset
400
Vakuudelliset saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 9 654 15 640
Yrityskiinnitysvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 7 881 7 881
Tavalliset saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korottomat 4 396 4 396