16. Oma pääoma

1 000 € 2017 2016Osakepääoma 1.1. 1 346 1 346
Osakepääoman alentaminen

Osakepääoma 31.12. 1 346 1 346Ylikurssirahasto 1.1. 847 847
Ylikurssirahasto 31.12. 847 847Sidottu oma pääoma yhteensä 2 193 2 193Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.

Tappion kattaminen

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.
Edellisten tilikausien tulos 1.1. -3 397 -5 213
Tappion kattaminen

Edellisten tilikausien tulos 31.12. -3 397 -5 213Tilikauden tulos -1 863 1 816Vapaa oma pääoma yhteensä -5 260 -3 397Oma pääoma yhteensä -3 067 -1 204Tecnotreen puolivuotiskatsauksen 2015 valmistuttua todettiin, että vaikka konsernin oman pääoman arvo oli positiivinen, emoyhtiö Tecnotree Oyj:n oma pääoma oli negatiivinen. Yhtiön hallitus totesi oman pääoman menettämisen ja jätti asiaa koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin. Tilikauden lopussa yhtiön oma pääoma oli 3 067 tuhatta euroa negatiivinen (1 204 tuhatta euroa negatiivinen).


Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Espoon käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 15.11.2016 Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi. Tämän päätöksen myötä Tecnotree Oyj:n saneerausmenettely lakkasi.


Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa, ja että emoyhtiön tilikauden tappio, 1 863 tuhatta euroa, jätetään omaan pääomaan. Yhtiöllä ei ollut jakokelpoisia varoja vuoden 2017 lopussa eikä myöskään vuoden 2016 lopussa.


Vuonna 2017 ei myöskään jaettu osinkoa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta, vaan yhtiökokouksen päätöksellä emoyhtiön kertynyt voitto, 1 816 tuhatta euroa, jätettiin omaan pääomaan.