Emoyhtiön tase

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
Vastaavaa


Pysyvät vastaavat


Aineettomat hyödykkeet 9 233 271
Aineelliset hyödykkeet 10 1 296 1 574
Osuudet saman konsernin yrityksissä 11 8 825 8 825
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 11 299 299
Pysyvät vastaavat yhteensä
10 652 10 970
Vaihtuvat vastaavat


Vaihto-omaisuus 12 460 869
Pitkäaikaiset saamiset 13 27 318
Lyhytaikaiset saamiset 14 27 728 32 446
Rahat ja pankkisaamiset 15 623 770
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
28 838 34 404
Vastaavaa yhteensä
39 490 45 374
Vastattavaa


Oma pääoma 16

Osakepääoma
1 346 1 346
Ylikurssirahasto
847 847
Edellisten tilikausien voitto/tappio
-3 397 -5 213
Tilikauden voitto/tappio
-1 863 1 816
Oma pääoma yhteensä
-3 067 -1 204
Pakolliset varaukset 17 23 495
Vieras pääoma


Pitkäaikainen vieras pääoma 18 22 748 31 170
Lyhytaikainen vieras pääoma 18 19 786 14 913
Vieras pääoma yhteensä
42 534 46 083
Vastattavaa yhteensä
39 490 45 374