Emoyhtiön rahoituslaskelma

1 000 € 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto/(tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 864 1 332
Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 318 411

Saatavien arvonalentumiset 1 040 11 175
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 1 902 -502

Rahoitustuotot ja -kulut 415 -14 717

Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua -153
Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys(+) 1 964 681

Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 409 -340

Lyhytaikaisten velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 1 620 3 629
Maksetut korot -522 -429
Saadut osingot liiketoiminnasta 220 678
Saadut korot 169 58
Maksetut verot -3 879 -3 794
Liiketoiminnan rahavirta 5 366 -1 817
Investointien rahavirta
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
-117
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin

Investointien rahavirta
-117
Rahoituksen rahavirta
Lainojen nostot rahoituslaitoksilta 35 1 400
Lainojen takaisinmaksut rahoituslaitoksille -6 254 -1 000
Lainojen takaisinmaksut konserniyhtiöiulle -137 44
Muutokset pantatuissa rahavaroissa 1 036 -215
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -194 -196
Rahoituksen rahavirta -5 513 33
Rahavarojen muutos -148 -1 901
Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 770 2 671
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 623 770