Avainluvut

VUOSI 2017

  • Tilikauden liikevaihto oli 55,1 miljoonaa euroa (60,1)
  • Oikaistu liiketulos oli 9,8 miljoonaa euroa (1,2) ja liiketulos oli -8,0 miljoonaa euroa (-10,1).
  • Oikaistu tilikauden tulos oli 2,3 miljoonaa (-4,2) ja tilikauden tulos -15,5 miljoonaa euroa (-6,3).
  • Tilikauden rahavirta investointien jälkeen oli 4,8 miljoonaa euroa (-0,9) ja rahavarat vuoden lopussa olivat 2,3 miljoonaa euroa (3,5).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,13 miljoonaa euroa (-0,05).
  • Kertaluontoisia eriä oli 17,8 miljoonaa euroa ja ne sisältävät liikearvon alaskirjauksen (16,7 miljoonaa euroa) ja henkilöstövähennyksestä johtuneita kuluja (1,1 miljoonaa euroa).

2017 2016 2015 2014 2013


Liikevaihto, M€ 55,1 60,1 76,5 74,0 73,9
Liikevaihto, muutos % -8,3 -21,4 3,4 0,1 0,7
Oikaistu liiketulos, M€ ¹ 9,8 1,2 12,0 3,7 3,3
Liiketulos, M€ -8,0 -10,1 11,7 3,3 1,6
% liikevaihdosta -14,5 -16,8 15,2 4,4 2,2
Tulos ennen veroja, M€ -10,5 -5,6 7,8 -2,4 4,1
Oikaistu tilikauden tulos, M€ ² 2,3 -4,2 0,6 -8,9 -0,8
Tilikauden tulos, M€ -15,5 -6,3 0,2 -9,3 -2,5
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € -0,13 -0,05 0,00 -0,08 -0,02
Tilauskanta, M€ 26,2 24,9 26,8 38,9 45,0
Rahavirta investointien jälkeen, M€ 4,8 -0,9 6,3 -1,8 -4,6
Rahavarojen muutos, M€ -0,9 -3,0 4,2 -4,2 -3,8
Rahavarat, M€ 2,3 3,5 6,4 2,5 6,6
Omavaraisuusaste % -19,1 17,9 23,9 22,5 30,3
Nettovelkaantumisaste % -261,2 195,6 145,2 172,7 113,4
Henkilöstö tilikauden lopussa 666 818 934 993 1 059
1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä. Liiketuloksen oikaisut tilikaudella 2017 olivat liikearvon alaskirjaus 16,7 miljoonaa euroa ja 1,1 miljoonan euron kulut henkilöstövähennyksistä.
2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä
Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskeviin uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää vaihtoehtoisina tunnuslukuina ”oikaistua liiketulosta” sekä ”oikaistua kauden tulosta"

 

Määriltään merkittävät liiketapahtumat, jotka ovat tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia, harvoin toistuvia tai rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, käsitellään raportointikausien väliseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä. Tecnotreen määritelmän mukaan tällaisia eriä ovat esimerkiksi omaisuuden arvonalentumiset ja tytäryhtiöiden aikaisemman omistuksen uudelleen arvostamiset, liiketoimintojen ja toimipisteiden lopettamiskulut, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kulut ja työsuhteiden päättymiseen liittyvät kulut. Liiketuloksen oikaisut tilikaudella 2017 olivat liikearvon 16,7 miljoonan euron alaskirjaus ja 1,1 miljoonan euron kulut henkilöstövähennyksistä (9,0 miljoonan euron projektitoimituksen alaskirjaus ja 2,3 miljoonan euron kulut henkilöstövähennyksistä). Oikaisut kauden tulokseen sisältävät liiketulokseen kirjatut kertaluonteiset kulut (operatiivisten kulujen lisäksi oikaisut velkasaneerauksessa syntyneistä rahoitustuotoista 9,3 miljoonaa euroa).