Tuloskehitys

Tecnotree erittelee liiketuloksensa seuraavasti:

TULOSLASKELMAN AVAINLUVUT, Me 2017 2016
Liikevaihto 55,1 60,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,3
Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia kuluja -45,5 -59,1
Oikaistu liiketulos ¹ 9,8 1,2
Kertaluonteiset kulut -17,8 -11,3
LIIKETULOS -8,0 -10,1
Rahoituserät ilman valuuttakurssieroja ja kertaluonteisia eriä -0,8 -4,1
Kurssivoitot ja tappiot -1,8 -0,7
Tuloverot -5,0 -0,6
Oikaistu kauden tulos ² 2,3 -4,2
Rahoituseriin sisältyvät kertaluonteiset saneeraustuotot
9,3
KAUDEN TULOS -15,5 -6,3¹ Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia eriä.

² Oikaistu kauden tulos = kauden tulos ilman kertaluonteisia eriä.

 

Tecnotreen tilikauden liikevaihto oli 55,1 miljoonaa euroa (60,1) ja liiketulos -8,0 miljoonaa euroa (-10,1). Oikaistu liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli 9,8 miljoonaa euroa (1,2). Tilikauden tulos oli -15,5 miljoonaa euroa (-6,3) ja tilikauden oikaistu tulos 2,3 miljoonaa euroa (-4,2).

Tecnotreen viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 15,6 miljoonaa euroa (14,7) ja oikaistu liiketulos 4,4 miljoonaa euroa (0,8) ja liiketulos -12,2 miljoonaa euroa (-9,6). Oikaistu kauden tulos oli 2,6 miljoonaa euroa ja (3,0) ja tulos -14,1 miljoonaa euroa (2,0).

Viimeisen vuosineljänneksen rahoituseriin kirjattiin kurssieroa -0,4 miljoonaa euroa (0,6), jolloin koko tilikauden negatiivinen kurssiero oli 1,8 miljoonaa euroa (-0,7). Tecnotreen toiminnallista tulosta on syytä tarkastella ilman valuuttakurssivaikutusta, minkä vuoksi se on esitetty edellä olevassa laskelmassa erillisenä. Rahoituserissä olevat valuuttakurssierot koostuvat pääosin konsernin sisäisistä eristä syntyneistä kurssieroista, joilla ei ole välitöntä vaikutusta konsernin kassavirtaan.

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat tilikaudella yhteensä 2,5 miljoonaa euroa nettotappiota (4,5 nettovoittoa) ja ne jakaantuivat seuraavasti: 


RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT, Me 2017 2016
Korkotuotot 0,2 0,1
Valuuttakurssivoitot 0,1 0,1
Muut rahoitustuotot 0,0 6,7
RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ 0,4 6,9
Korkokulut -0,6 0,3
Valuuttakurssitappiot -1,9 -0,7
Muut rahoituskulut -0,4 -2,0
RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ -2,9 -2,4
RAHOITUSERÄT YHTEENSÄ -2,5 4,5


Tilikauden muut rahoituskulut olivat viimeisellä neljänneksellä 0,0 miljoonaa euroa (0,1) ja koko tilikauden aikana 0,4 miljoonaa euroa (2,0). (Tilikauden 2016 muista rahoituskuluista 1,8 miljoonaa euroa liittyi ylimääräisiin kuluihin, joita syntyi kotiutettaessa varoja normaalista poikkeavalla tavalla maasta, jossa keskuspankilla on pulaa ulkomaan valuutoista).

Tilikauden verot olivat 5,0 miljoonaa euroa (0,6) ja ne muodostuivat seuraavista eristä:

TULOSLASKELMAN VEROT, Me 2017 2016
Ulkomailla maksetut lähdeverot -4,6 -4,5
Lähdeverojaksotuksen muutos 0,2 4,3
Konserniyhtiöiden tulokseen perustuvat verot -0,5 -0,4
Aikaisempien tilikausien verot 0,0 0,0
Laskennallisen verovelan muutokset 0,0 0,0
TULOSLASKELMAN VEROT YHTEENSÄ -5,0 -0,6


Osakekohtainen tulos oli -0,13 euroa (-0,05). Oma pääoma osaketta kohden oli kauden lopussa -0,05 euroa (0,09).