Riskit ja lähiajan epävarmuustekijät


Tecnotreen riskit ja lähiajan epävarmuustekijät liittyvät rahoitusriskiin, rahoituksen saatavuuteen sekä riittävyyteen, projekteihin, niiden ajoitukseen, osatuloutus- ja myyntisaamisiin ja valuuttakurssien muutoksiin. Rahan riittävyys ja liikevaihdon kehitys ovat merkittävimmät yksittäiset riskit

Liiketoimintaan liittyvät riskit ja epävarmuustekijät
Osana strategista muutostaan ja liiketoiminnan tehostamista Tecnotree on siirtämässä toimintansa painopistettä palveluista tuotepohjaisiin ratkaisuihin. Tähän muutokseen saattaa liittyä riskejä, kuten uusien tuotteiden tuotekehitysaika, tuotteiden saaminen markkinoille oikea-aikaisesti, kilpailutilanne sekä kyky vastata asiakkaiden ja markkinoiden vaatimuksiin.

Riippuvuus avainasiakkaista
Tecnotreen merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan yhtiötä huomattavasti suurempia ja kahden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli 88 % vuonna 2017 (77 %). Yhtiön ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka liiketoimintamahdollisuuksien lisäksi sisältää myös riskejä.

Kireä kassatilanne ja rahoituksen riittävyys aiheuttavat epävarmuutta uusien asiakkaiden saamisesta ja voivat heikentää nykyisten asiakkaiden halukkuutta lisätilauksiin.

Asiakasprojektien toteutuminen, kannattavuus ja ennustettavuus
Yhtiön tekemiin projekti- ja ylläpitosopimuksiin liittyy vastuita, joista voi syntyä ennakoimattomia kustannuksia. Vastuita pyritään rajoittamaan mm. asiakassopimuksissa sovittavin vastuunrajoituslausekkein. Lisäksi yhtiöllä on voimassa oleva maailmanlaajuinen vastuuvakuutus asiakassopimuksiin liittyvien mahdollisesti realisoituvien vastuiden kattamiseksi vakuutussopimuksen mukaisesti.

Projektien toteutukseen liittyy riskejä. Riskejä sisältyy muun muassa uutta tuotekehitystä edellyttäviin projekteihin, joissa uusien tuoteominaisuuksien luominen saattaa osoittautua odotettua työläämmäksi. Lisäksi projektimyynnissä liikevaihto ja tulos vaihtelevat vuosineljänneksittäin, ja vaihteluiden ennustaminen on usein vaikeaa.

Kansainväliseen toimintaan, saamisiin ja kehittyviin markkinoihin liittyvät riskit
Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä saamisia. Suurin osa Tecnotreen liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista useissa on sekä poliittisia että taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä maissa viivästyy huomattavasti ja että Tecnotree joutuu kirjaamaan luottotappioita. Viranomaisten harjoittama ulkomaan maksuliikenteen säännöstely ja kansainväliset sanktiot vaikeuttavat toimintaa joissakin maissa. Erilaiset säädökset voivat vaihtua usein ja ne voivat olla tulkinnanvaraisia. Monissa maissa on yleinen käytäntö maksaa laskut viiveellä. Näiden syiden vuoksi asiakasmaksujen ennustaminen on usein vaikeaa. Tecnotreellä on luottoriskivakuutus osalle myyntisaamisista kansainvälisesti toimivalta luottoriskivakuutusyhtiöltä.

Valuuttariskit
Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti myynnille, mutta myös muille tuloslaskelma- ja tase-erille sekä rahavirralle. Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta on Yhdysvaltain dollareissa. Intian rupian valuuttakurssimuutoksilla saattaa olla olennaista vaikutusta konsernin tulokseen Intiassa olevan suuren henkilöstömäärän ja muiden rupiamääräisten kustannusten vuoksi. Konsernin sisäiset saamiset ja velat aiheuttavat kurssieroja konsernin tuloslaskelmaan, koska tyypillisesti konserniyhtiöillä on eri toimintavaluutta.

Rahoitus- ja maksuvalmiusriskit
Yhtiön kassatilanne on jatkunut kriittisenä. Tästä huolimatta yhtiö onnistui vähentämään 6,3 miljoonaan euroa saneerausohjelman mukaista velkaa tilikauden aikana. Tilikauden 2017 lopussa yhtiöllä oli saneerausohjelman mukaisia erääntyneitä korkoja yhteensä 1,1 miljoonaan euron edestä, jotka se maksoi tammikuun 2018 aikana. 

 


Tase-arvo Rahavirta Erääntynyt 0 - 3 kk 3-12 kk 1-3 vuotta Yli 3 vuotta
Maksuvalmiusriski 2017, Me
Vakuudelliset saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 17,9 17,9
0,5 0,5 6,7 10,3
Lainojen korkomaksut 1,2 0,0
1,2


Ostovelat 5,5 5,5 2,9 0,6 0,3 1,6 0,0
Korottomat lainat 4,4 4,4

0,4 1,2 2,8
Johdannaisvelat 0,1 0,1
0,0 0,1

Yhteensä 29,1 27,9 2,9 2,3 1,3 9,4 13,1
Erääntyneistä ostoveloista 1,5 miljoonaa euroa oli enemmän kuin 90 päivää erääntyneitä.

Oletus toiminnan jatkuvuudesta
Tecnotree Oyj:n konsernitilinpäätös vuodelta 2017 on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Yhtiön likviditeettitilanne on ollut pitkään erittäin kireä ja yhtiön toiminnan jatkamisen edellytyksenä on lisärahoituksen saaminen.

Viking Acquisitons Corp sitoutui 8.3.2018 tekemään vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Tecnotreen liikkeeseen laskemista osakkeista. Tarjouksen toteutumisen ehtona on, että 90 % osakkeenomistajista hyväksyy tarjouksen. Tarjouksentekijä on yhtiön suurin velkoja, jolla on noin 21,6 miljoonan euron saatavat yhtiöltä. Saatavat ovat vakuudellista ja vakuudetonta velkaa, jotka kuuluvat saneerausohjelman piiriin. Tilinpäätöstä laadittaessa ostotarjouksen alustavan, 13.4.2018 julkaistun tuloksen mukaan ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat noin 59,9 % kaikista Tecnotreen osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä täysi laimennusvaikutus huomioiden kuten ostotarjouksen ehdoissa on määritelty. Tarjouksentekijä on hankkinut ostotarjouksen ulkopuolella 23 393 197 Tecnotreen osaketta, jotka vastaavat noin 19,1 % Tecnotreen kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Nämä osakkeet yhdessä ostotarjouksessa tarjottujen Tecnotreen osakkeiden kanssa muodostavat yhteensä noin 79,0 % kaikista Tecnotreen osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Tarjousaikaa on jatkettu ja se päättyy 30.4.2018. Yhtiön arvion mukaan toiminnan jatkuvuus (going concern) perustuu näkemykseen, että julkinen ostotarjous hyväksytään tai että yhtiön vaikeaan kassatilanteeseen löytyy lyhyellä aikavälillä muu ratkaisu.

Tecnotreen hallitus julkaisi 13.3.2018 lausuntonsa Viking Acquisitions Corp:n tarjouksesta ja suositteli osakkeenomistajille yksimielisesti ostotarjouksen hyväksymistä.

Toiminnan jatkuvuuteen liittyy olennaista epävarmuutta.

Verotus
Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyy useita veroasioita. Paikalliset verolait muuttuvat nopeasti ja niiden tulkinta voi olla ristiriitaista. On mahdollista, että eri maiden verottajat vaativat saman tulon verottamista. Järjestelmien ja palveluiden myyntiin liittyy usein lähdevero, jonka hyvittäminen tulonsaantimaassa ei ole kiistatonta. Suomessa Tecnotreellä on runsaasti verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja aiemmilta tilikausilta, joita voidaan hyödyntää verotuksessa.

Tecnotree soveltaa pääsääntöisesti ns. cost plus -menetelmää siirtohinnoittelussaan. Tämä selkeyttää eri maissa kirjattavaa verotettavaa tulosta. Konsernin tehdessä tappiota menetelmän soveltamisesta kuitenkin seuraa se, että tytäryhtiömaissa joudutaan maksamaan veroja. Myös osingoista joudutaan usein maksamaan lähdeveroja.