Rahoitus, rahavirta ja tase

Yhtiön rahatilanne pysyi tilikaudella kireänä.

Tecnotreen käyttöpääoma supistui tilikauden aikana 0,9 miljoonalla eurolla (3,5). 

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me
(lisäys-/vähennys+)
2017 2016
Myyntisaamisten muutos -2,2 -1,7
Muiden saamisten muutos 5,0 2,2
Vaihto-omaisuuden muutos 0,4 -0,3
Ostovelkojen muutos -0,5 3,6
Muiden velkojen muutos -3,7 -0,2
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ -0,9 3,5

Projektien tuloutukset kirjataan muihin saataviin ja kun sopimuksen mukaan asiakasta voidaan laskuttaa, saatavat siirretään myyntisaataviin.

Tecnotreen rahavarat vuoden lopussa olivat 2,3 miljoonaa euroa (3,5). Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli 4,8 miljoonaa euroa positiivinen. Tilikauden rahavarojen muutos oli 0,9 miljoonaa euroa negatiivinen. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli 0,2 miljoonaa euroa lyhytaikaista käyttölimiittiluottoa pankilta.

Taseen loppusumma 31.12.2017 oli 31,8 miljoonaa euroa (59,8). Bruttoinvestoinnit olivat tilikaudella 0,2 miljoonaa euroa (0,3) eli 0,5 % (0,5 %) liikevaihdosta. Korollinen vieras pääoma oli 18,2 miljoonaa euroa (24,4). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (net gearing) oli -261,2 % (195,6 %) ja omavaraisuusaste oli -19,1 % (17,9 %). Omaan pääomaan on tilikaudella syntynyt 1,2 miljoonan euron (-0,7) suuruinen negatiivinen muuntoero johtuen pääosin Intian rupioista (INR).