Hallituksen valtuudet

Hallituksella on kaksi voimassa olevaa valtuutusta.

Tecnotree Oyj:n 29.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 100 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa vuoden varsinaisesta yhtiökokouksesta eli 29.5.2018 saakka.

Ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin 14.9.2017, valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 900 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa enintään viisi vuotta eli 14.9.2022 saakka. Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia ja sitä voidaan käyttää myös osana yhtiön kannustusjärjestelmien toteuttamista.

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1/10 kaikista yhtiön osakkeista.
Hallitus voi edellä kuvatun valtuutuksen puitteissa antaa myös osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina).
Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai osakepääomaan siten kuin hallitus päättää.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta tilikauden aikana.