Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut2017 2016 2015 2014 2013Konsernin tuloslaskelma
Liikevaihto, M€ 55,1 60,1 76,5 74,0 73,9

muutos % -8,3 -21,4 3,4 0,1 0,7
Oikaistu liiketulos, M€ ¹ 9,8 1,2 12,0 3,7 3,3

% liikevaihdosta 17,8 2,1 15,7 5,0 4,5
Liiketulos, M€ -8,0 -10,1 11,7 3,3 1,6

% liikevaihdosta -14,5 -16,8 15,2 4,4 2,2
Tulos ennen veroja, M€ -10,5 -5,6 7,8 -2,4 4,1

% liikevaihdosta -19,1 -9,4 10,2 -3,2 5,6
Oikaistu tilikauden tulos ² 2,3 -4,2 0,6 -8,9 -0,8

% liikevaihdosta 4,1 -7,0 0,7 -12,0 -1,1
Tilikauden tulos, M€ -15,5 -6,3 0,2 -9,3 -2,5

% liikevaihdosta -28,1 -10,5 0,3 -12,6 -3,4Konsernin tase
Pitkäaikaiset varat, M€ 3,6 22,4 23,7 22,8 22,0
Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus, M€ 0,5 0,9 0,5 0,5 0,6

Myynti- ja muut saamiset, M€ 25,5 33,0 43,9 49,0 41,9

Sijoitukset ja rahavarat, M€ 2,3 3,5 6,4 2,6 7,2
Oma pääoma, M€ -6,1 10,7 17,8 16,9 21,7
Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma, M€ 24,2 32,8 2,2 1,2 21,6

Lyhytaikainen vieras pääoma, M€ 13,7 16,3 54,6 53,5 25,3

Laskennallinen verovelka, M€


3,4 3,0
Taseen loppusumma, M€ 31,8 59,8 74,6 75,0 71,6Taloudelliset tunnusluvut
Oman pääoman tuotto (ROE), % -674,3 -43,9 1,4 -48,2 -9,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -32,2 -7,6 24,7 7,1 11,9
Omavaraisuusaste, % -19,1 17,9 23,9 22,5 30,3
Nettovelkaantumisaste, % -261,2 195,6 145,2 172,7 113,4
Investoinnit, M€ 0,2 0,3 1,2 0,7 0,6

% liikevaihdosta 0,5 0,5 1,5 1,0 0,8
Tuotekehittämismenot, M€ 6,0 6,5 13,0 12,0 14,0

% liikevaihdosta 10,8 10,8 17,0 16,2 19,0

% kokonaiskuluista (liiketulokseen sisältyvät) 9,4 9,2 20,0 16,9 19,3
Tilauskanta, M€ 26,2 24,9 26,8 38,9 45,0
Henkilöstö keskimäärin 727 895 950 1 038 1 067
Henkilöstö kauden lopussa 666 818 934 993 1 0592017 2016 2015 2014 2013Osakekohtaiset tunnusluvut
Osakekohtainen tulos, € (laimentamaton) -0,13 -0,05 0,00 -0,08 -0,02
Osakekohtainen tulos, € (laimennusvaikutuksella oikaistu) -0,13 -0,05 0,00 -0,08 -0,02
Osakekohtainen oma pääoma, € -0,05 0,09 0,14 0,14 0,18
Osakemäärä tilikauden lopussa, 1000 kpl 122 628 122 628 122 628 122 628 122 564
Osakemäärä keskimäärin tilikaudella, 1000 kpl 122 628 122 628 122 628 122 605 122 551
Omien osakkeiden määrä kauden alussa, 1000 kpl 0 0 0 65 135
Omien osakkeiden luovutus, 1000 kpl 0 0 0 65 70
Omien osakkeiden määrä kauden lopussa, 1000 kpl 0 0 0 0 65
Osakkeen kurssikehitys, €

Keskikurssi 0,09 0,11 0,11 0,19 0,21

Alin 0,07 0,09 0,07 0,13 0,15

Ylin 0,13 0,17 0,20 0,26 0,29
Osakkeen kurssi vuoden lopussa, € 0,07 0,10 0,10 0,14 0,21
Osakekannan markkina-arvo tilikauden lopussa, M€ 8,6 12,2 12,5 17,0 25,8
Osakevaihto, milj. kpl 63,3 29,7 69,1 44,6 72,4
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 51,6 24,3 56,4 36,3 59,0
Osakevaihto, M€ 5,5 3,5 7,5 8,7 15,5
Osakekohtainen osinko, € ³
Osinko/tulos, %
Efektiivinen osinkotuotto, %
Hinta/voittosuhde, (P/E) 0,0 -2,0 51,7 -1,8 -10,3¹ Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia eriä. Liiketuloksen oikaisut tilikaudella 2017 olivat liikearvon alaskirjaus 16,7 miljoonaa euroa ja 1,1 miljoonan euron kulut henkilöstövähennyksistä.

² Oikaistu tilikauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia kuluja ja vuoden 2016 luvuissa rahoituskuluihin sisältyneitä velkasaneerauksen tuottoja.


³ Hallitus on ehdottanut, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Päättyneiltä tilikausilta 31.12.2016, 31.12.2015, 31.12.2014 ja 31.12.2013 ei myöskään jaettu osinkoa.