Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Tecnotree Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvoitteet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Tecnotree Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Tecnotree-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Vuonna 2017 Tecnotree on noudattanut Nasdaq Helsinki Oy:ssä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa suositusta (ns. corporate governance -suositus). Tämä selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) mukaan ja annettu erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi löytyy Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilta www.cgfinland.fi. Tämä selvitys on luettavissa Tecnotreen internetsivuilla www.tecnotree.com